Warunki Dostaw

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW PPH  „AMG” sp. z o.o. 

I. Postanowienia ogólne - Zakres obowiązywania

1. Nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw obowiązują z wyłączeniem  innych regulacji, nie uznajemy obowiązywania ogólnych warunków  Nabywcy, sprzecznych z treścią naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw lub odbiegających od nich, chyba że jednoznacznie na piśmie wyraziliśmy zgodę na ich zastosowanie.  Nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw obowiązują również wtedy,  gdy realizujemy dostawę do Nabywcy bez jakichkolwiek zastrzeżeń,  wiedząc, że jego warunki handlowe odbiegają od naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw lub są z nimi sprzeczne. 

2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw, w ich aktualnie  obowiązującej wersji obowiązują jako umowa ramowa również dla  przyszłych umów dostawy z tym samym Nabywcą, bez konieczności  każdorazowego ponownego odsyłania do nich;  

3. Oświadczenia i zawiadomienia mające prawnie istotne znaczenie, które  Nabywca jest zobowiązany złożyć wobec nas/przekazać nam po  zawarciu umowy, wymagają zachowania formy pisemnej. 

II. Zawarcie umowy 

1. Nasze oferty na produkowane i/lub dostarczane przez nas  produkty/towary lub świadczone przez nas usługi (zwane dalej produktami/towarami) nie mają charakteru wiążącego. Prezentację  naszych produktów/towarów lub usług należy traktować jedynie jako  informację o ich właściwościach i tego typu prezentacja nie stanowi  oferty, lecz jedynie niewiążące zaproszenie dla potencjalnego Nabywcy do złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania  zmian, w tym o charakterze technicznym, technologicznym i  konstrukcyjnym w procesie produkcji i dostawy oraz dokonywania  innych zmian m.in. dotyczących kształtu, formy lub wagi, w wyniku  których, w ocenie Sprzedającego, nie zmieniają one funkcjonalności produktu/towaru. 

2. Przy zamówieniu danego towaru Nabywca w sposób wiążący składa ze  swej strony ofertę zawarcia umowy. Niezwłocznie potwierdzamy  Nabywcy, iż jego zamówienie wpłynęło. Potwierdzenie otrzymania  zamówienia nie stanowi jednak wiążącego przyjęcia zamówienia.  Potwierdzenie otrzymania zamówienia stanowi oświadczenie o  przyjęciu oferty zawarcia umowy tylko wtedy, gdy zostanie to przez nas  w sposób jednoznaczny stwierdzone. Przyjęcie zamówienia przez  telefon nie stanowi wiążącej akceptacji oferty zawarcia umowy z naszej  strony. Umowa dochodzi do skutku dopiero na podstawie naszego  pisemnego Potwierdzenia Zamówienia, podpisanego przez obydwie  strony.  

3. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od części lub całości Umowy w  każdym momencie bez podania przyczyny. 

4. Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia praw i obowiązków  wynikających z umowy na inny podmiot.

5. Nabywca jest uprawniony do przeniesienia swych praw wynikających z  niniejszej umowy na osoby trzecie tylko za naszą uprzednią pisemną  zgodą.  

6. Prawa (w tym prawa własności intelektualnej) do ilustracji, wzorów,  rysunków, obliczeń, kosztorysów oraz innych ofert i innych dokumentów  przez nas udostępnianych i przekazywanych, przysługują nam (dotyczy  to również praw autorskich o ile dokumenty te są chronione prawem  autorskim). Dokumenty te nie mogą być udostępniane osobom trzecim,  chyba że w sposób jednoznaczny wyraziliśmy na to zgodę na piśmie. 

7. Jeżeli będziemy zobowiązani do zrealizowania dostawy na podstawie  wzorów, rysunków, dokumentacji, projektów, modeli lub innych  specyfikacji lub wskazówek Nabywcy, przyjmuje on na siebie odpowiedzialność za to, że wskutek naszych działań nie dojdzie do  naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw własności  intelektualnej osób trzecich. Nabywca jest zobowiązany do zwolnienia  nas z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz naprawienia poniesionej  przez nas szkody (w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo) w  związku z ewentualnym naruszeniem takich praw osób trzecich (co  obejmuje również koszty ewentualnego doradztwa prawnego i koszty  zastępstwa procesowego) oraz zobowiązany jest do podjęcia wszelkich  przewidzianych prawem czynności aby występować zamiast nas w  ewentualnym postepowaniu w charakterze pozwanego. 

8. Wszystkie dane, w tym m.in. wymiary tj. długość, szerokość, wysokość,  wymiary materiałów i inne, dotyczące produktu/towaru podane przez  Sprzedającego wykazują tolerancję +/- 5%. 

9. W celu zabezpieczenia antykorozyjnego, jeżeli w Potwierdzeniu  Zamówienia inaczej nie wskazano, produkty/towary są malowane  farbami alkidowymi. Średnia grubość powłoki wewnętrznej (farba  podkładowa) to 30um, natomiast na zewnątrz to 60um (farba  podkładowa i nawierzchniowa) +/- 15%. 

III. Zastrzeżenie własności 

1. Zastrzegamy sobie prawo własności do produktu/towaru aż do czasu  pełnego zaspokojenia wszystkich roszczeń wynikających z bieżącego  stosunku handlowego z Nabywcą. Przed całkowitym opłaceniem  należności za produkty/towary, nie mogą być one zastawiane na rzecz  osób trzecich ani przewłaszczane w celu zabezpieczenia. 

2. Nabywca jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z  produktem/towarem w trakcie obowiązywania zastrzeżenia własności.  W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych i  kontrolnych, Nabywca jest zobowiązany do ich regularnego  wykonywania na swój własny koszt. Nabywca jest zobowiązany do  niezwłocznego poinformowania nas na piśmie o wszelkich przypadkach  uzyskania przez osoby trzecie dostępu do produktu/towaru, w  szczególności o podejmowanych przez nie czynnościach  egzekucyjnych, jak również o wszelkich przypadkach uszkodzenia lub  zniszczenia produktu/towaru. Nabywca ma obowiązek niezwłocznego  poinformowania nas również o każdej zmianie właściciela produktu/towaru oraz o zmianie swego własnego adresu. Nabywca jest  zobowiązany pokryć nam wszelkie szkody i koszty wynikające z  naruszenia tych obowiązków oraz wynikających z podjęcia niezbędnych środków interwencyjnych przeciwko próbom uzyskania przez osoby  trzecie dostępu do produktu/towaru, o ile odpowiedzialność za to  spoczywa na Nabywcy. 

3. Jesteśmy uprawnieni do odbioru produktu/towaru, jeżeli zachowanie  Nabywcy będzie nosiło znamiona naruszenia umowy, w szczególności  w razie opóźnienia w płatności. Odbiór produktu/towaru przez nas  stanowi odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Nabywcy.  

4. Nabywca ma prawo do odsprzedaży towaru/produktu w ramach  zwykłego obrotu handlowego.  

5. Zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego ściągnięcia należności,  gdy Nabywca nie wywiąże się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych i gdy popadnie w opóźnienie w płatności. 

 

IV. Ceny i warunki płatności 

1. Ceny będą wskazane w walucie obcej lub złotych polskich (PLN).  

2. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniej zmiany naszych cen, jeżeli  po zawarciu umowy dojdzie do wzrostu kosztów, w szczególności taryf  lub zmian cen materiałów, które były trudne do przewidzenia w dniu  zawierania Umowy.  

3. O ile nie uzgodniono inaczej, sprzedaż następuje na podstawie i do  wysokości limitu ubezpieczeniowego. 

4. W przypadku nieprzestrzegania warunków płatności lub uzyskania  przez nas po zawarciu umowy wiedzy, że przysługujące nam roszczenie o zapłatę jest zagrożone z powodu niewystarczającej  zdolności płatniczej Nabywcy, będziemy uprawnieni do realizacji  zaległych dostaw i usług wyłącznie po uiszczeniu 100% przedpłaty lub  ustanowieniu zaakceptowanego przez nas zabezpieczenia. 

5. Prawo do potrącenia i prawo zatrzymania płatności przysługują  Nabywcy tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały stwierdzone prawomocnie lub zostały przez nas uznane. 

V. Przejście ryzyka 

1. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu  produktu/towaru przechodzi na Nabywcę z chwilą dostawy lub, w  przypadku dostawy "loco fabryka", z chwilą wydania produktu/towaru  spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie wyznaczonej przez  Nabywcę do przeprowadzenia wysyłki. 

2. Jeżeli wysyłka lub odbiór ulegną opóźnieniu lub nie dojdą do skutku z  powodu wystąpienia okoliczności, za które nie ponosimy  odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na Nabywcę od dnia zawiadomienia go o naszej gotowości do wysyłki lub odbioru. 

3. Pakowanie produktów/towarów odbywa się według naszego uznania.  

VI. Odpowiedzialność za wady 

1. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedane produkty/towary. Okres  gwarancji wynosi 24 miesiące od daty dostawy lub inny okres, jaki  wskażemy Nabywcy na piśmie. Gwarancji nie podlegają m.in. zużycie  eksploatacyjne czy uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania  produktu/towaru przez Nabywcę. Gwarancji nie podlegają również  szkody wynikłe z użytkowania niewłaściwego z przeznaczeniem.  Reklamacje na tego typu szkody nie będą uwzględniane. Gwarancja na  powłokę malarską dla produktów/towarów zabezpieczonych przed  korozją i działaniem czynników zewnętrznych tylko farbą podkładową  wynosi 30 dni.  

2. Reklamację na wadliwe towary należy składać drogą mailową lub  faxem. Należy podać numer Potwierdzenia Zamówienia, numer seryjny,  opis wady oraz, jeżeli to możliwe, należy dołączyć dokumentację  fotograficzną. Sprzedający rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni. 

3. Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady,  zgodnie z art. 558 Kodeksu Cywilnego. 

VII. Termin dostawy 

1. Termin dostawy lub realizacji (zwany dalej "Terminem Dostawy")  wynika z naszych uzgodnień z Nabywcą. Warunkiem przestrzegania  przez nas tych uzgodnień jest niezwłoczne podpisanie Potwierdzenia  Zamówienia przez strony Umowy, wyjaśnienie wszystkich kwestii  handlowych i technicznych pomiędzy stronami Umowy oraz wywiązanie  się przez Nabywcę ze wszystkich ciążących na nim obowiązków, takich  jak uzyskanie niezbędnych wyjaśnień, w tym potwierdzenia przesłanej  dokumentacji w terminie wystarczającym do realizacji zamówienia w  terminie zgodnym z Umową i, jeżeli inaczej nie uzgodniono, uiszczenie  zadatku. W przeciwnym razie termin dostawy ulega odpowiedniemu  wydłużeniu.  

2. Warunkiem dochowania Terminu Dostawy jest prawidłowe i terminowe  zrealizowanie dostaw materiałów dla Sprzedającego. O możliwych  opóźnieniach poinformujemy Nabywcę tak szybko, jak to możliwe. 

3. Termin Dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli produkt/towar przed  upływem Terminu Dostawy opuścił nasz zakład lub jeżeli do tego czasu  została zgłoszona gotowość do wysyłki. Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie odbioru, decydujące znaczenie ma data odbioru - z  wyjątkiem wystąpienia przyczyny uzasadniające odmowę przyjęcia  produktu/towaru - lub ewentualnie powiadomienie o gotowości do  przyjęcia, jeżeli odbiór miałby ulec opóźnieniu z przyczyn, za które  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. 

4. Jeżeli niedotrzymanie Terminu Dostawy spowodowane jest siłą wyższą,  władczymi działaniami organów państwa, sporami zbiorowymi, innymi  zdarzeniami pozostającymi poza naszą kontrolą lub opóźnieniem  dostawy materiałów przez naszych dostawców, Termin Dostawy ulega  odpowiedniemu wydłużeniu. O wystąpieniu i ustaniu takich okoliczności  poinformujemy Nabywcę tak szybko, jak to możliwe. Regulacja ta  obowiązuje również wtedy, gdy tego typu zdarzenia wystąpią u naszych  dostawców lub podwykonawców. 

5. Sprzedający jest uprawniony do realizacji dostaw częściowych.

 IX. Postanowienia końcowe 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw podlegają prawu  polskiemu.  

2. Jeżeli poszczególne postanowienia Umowy z Nabywcą łącznie z  niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw są lub staną się  całkowicie lub częściowo bezskuteczne, to ważność pozostałych  postanowień pozostaje przez to nienaruszona. 

3. Wszelkie sprawy, w szczególności spory i roszczenia wynikające z  zawartej Umowy lub pozostające w związku z nią, w tym dotyczące jej  istnienia, ważności, interpretacji i skutków prawnych będą rozstrzygane  przez sądy polskie właściwe dla siedziby Sprzedającego.* Własność intelektualna firmy PPH AMG Sp. z o.o. Kopiowanie, drukowanie, powielanie bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.