Transformacja procesu produkcyjnego firmy PPH AMG sp. z o.o. w kierunku Przemysłu 4.0

Cele projektu:
Celem projektu jest wdrożenie w kluczowym obszarze produkcyjnym (proces spawania) przedsiębiorstwa AMG działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Najważniejsze rezultaty to:
  1. automatyzacja i integracja zrobotyzowanych stanowisk spawania poprzez cyfrowy system łączący w sobie elementy sterowania, monitorowania, nadzoru, kontroli i archiwizowania zmiennych procesowych i okołoprocesowych związanych ze spawaniem zrobotyzowanym,
  2. zastąpienie człowieka w ciężkiej pracy spawacza w uciążliwym i szkodliwym środowisku,
  3. zwiększenie wydajność produkcji,
  4. zwiększenie jakości wyrobów,
  5. obniżenie kosztów działalności produkcyjnej (ograniczenie pracy ręcznej przy spawaniu, mniejsze zużycie materiałów dodatkowych oraz mniejsza liczba błędów).

Realizacja projektu istotnie podniesie stopień automatyzacji i robotyzacji w obszarze produkcyjnym oraz istotnie wpłynie na poprawę warunków pracy i zwiększenia bezpieczeństwa pracowników.

Planowane efekty projektu:
Wskaźniki produktu:
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt.;
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1 szt.;
3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw – 1 216 836.00 PLN

Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 1 szt.;
2. Liczba technologii Przemysłu 4.0 wykorzystana w projekcie – 2 szt.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 1 813 266.00 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 1 474 200.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
Kwota dofinansowania (wysokość grantu): 596 430.00 PLN.


Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „AMG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. Wdrożenie innowacji procesowej pozwalającej na dostosowanie modelu działalności do warunków pandemii oraz wzrost odporności tego typu kryzysy, w ramach działania 6.2 Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej, która polega na stworzeniu nowego kanału sprzedaży i projektowania oferowanych produktów, a także warunków pozwalających na efektywną pracę zdalną. Nowy proces wpłynie pozytywnie na zmianę modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa, który będzie lepiej dopasowany do warunków pandemii (m.in. braku spotkań bezpośrednich i ograniczenia skomplikowanych zleceń), a także uodporni biznes na podobne kryzysy w przyszłości. Projekt pozwoli osiągnąć m.in. następujące rezultaty:

 - Pozwoli stworzyć nowy kanał sprzedaży i sposób projektowania produktów, co przełoży się na dywersyfikację zamówień,

 - Zapewni zdolność do zaoferowania możliwości pracy zdalnej znacząco większej liczbie pracowników.

Wartość projektu: 256 300,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 202 168,00 PLN* Własność intelektualna firmy PPH AMG Sp. z o.o. Kopiowanie, drukowanie, powielanie bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.